laden

Foot 'n more

Medisch Pedicure


Sharon van den Brink


Image Image

Uw voeten
Wist u dat u in uw leven 4 keer de aarde rondloopt? Uw voeten zijn een waardevol bezit. Vaak zijn ze het ondergeschoven kindje van uw lichaam. ’s Winters zitten ze lekker weggestopt in uw sokken en schoenen. In de zomer geven we ze wat meer aandacht omdat we dan in open schoenen en op slippers willen lopen.

Als medisch pedicure help ik u graag van uw klachten af. Of het nu gaat om het verwijderen van eelt, een likdoorn, een kloof of gewoon voor een cosmetische behandeling, ik zorg dat uw voeten de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wilt u uw voeten extra verwennen kies dan voor een nagellakje of een wellnessbehandeling.

Ook mannen weten de weg steeds vaker naar mijn praktijk te vinden. Door het lopen op werkschoenen, hebben zij ook vaker klachten aan de voeten.

Verzorgingsproducten
De verzorgingsproducten in mijn salon zijn door mij met zorg geselecteerd. Ik werk over het algemeen met producten uit de voetverzorgingslijn van Laufwunder. Voor de behandeling van schimmelnagels werk ik met Funghi clear.

Nagellak gebruik ik van het merk Depend O2. Dit is een gewone nagellak die erg goed blijft zitten. Ik lak de nagels alleen met de nagellak. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een base coat en een top coat. Elk seizoen heb ik weer nieuwe kleuren.

Op zoek naar een pedicure? Dan bent u hier aan het juiste adres

Sinds 2016 ben ik gediplomeerd medisch pedicure. Ik ben aangesloten bij Provoet, de Brancheorganisatie voor pedicures. Daarnaast ben ik ook ingeschreven in het KRP (Kwaliteits Register Pedicure). Dit is een organisatie die zich bezighoud met de kwaliteit in de pedicurebranche. Geregistreerde pedicures beschikken over de juiste diploma’s en zijn verplicht zich bij te scholen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden een gedeelte van (medisch noodzakelijke) voetzorg.

Ik heb een praktijk aan huis. Mijn praktijk bevind zich op de eerste etage. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Mijn openingstijden zijn ruim. U bent welkom overdag en in de avonduren. Dit uitsluitend op afspraak.

Het afmelden of verzetten van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de behandelingstijd plaats te vinden. Als u op de afspraaktijd niet aanwezig bent zonder bericht, breng ik de volledige behandelkosten in rekening.

Image

Sharon van den Brink

Medisch Pedicure

U kunt bij mij terecht voor de volgende behandelingen

Teennagels

Knippen van teennagels

Behandelen van ingroeiende teennagels

Behandelen van schimmelnagels

Lakken van teennagels

Kloven

Behandelen van kloven

Likdoorn

Verwijderen van een likdoorn

Eelt

Verwijderen van Eelt

Vanwege hoge kosten van mondkapjes, handschoenen e.d. en aangescherpte maatregelen zijn mijn tarieven tijdelijk verhoogt met € 5,00. Dit komt boven op de genoemde prijzen. Zodra de materialen in prijs dalen en de aangescherpte maatregelen versoepelen zal ik de toeslag aanpassen.

NIEUWS

08-05-2020 : De overheid stelt het niet verplicht dat u een mondkapje draagt, echter wilt u dat wel dan kunt u uw zelf meegenomen mondkapje hiervoor gebruiken of u kunt deze bij mij kopen voor € 1 per stuk.

Image

Contact

Bezoekadres

Voor vragen over behandelingen en producten kunt u contact met mij opnemen.

Telefoon

06 46 18 94 98

Adres

Professor Oudpark 53
6716 EJ EDE

Email

info@footnmore.nl

Informatie aanvraag

Mail mij

Laat hier een bericht achter voor vragen over behandelingen en/of producten.

Privacy Statement

Foot ‘n more hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Foot ‘n more houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Foot ‘n more zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Foot ‘n more verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Foot ‘n more de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Foot ‘n more opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Foot ‘n more verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Foot ‘n more de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Foot ‘n more opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Foot ‘n more verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Foot ‘n more de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Foot ’n more opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Maximaal 40 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Foot ‘n more verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of Facebook

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Foot ‘n more de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Foot ‘n more opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Foot ‘n more bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen
- Alle personen die namens Foot ‘n more van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!